ziu?
nani o mite iru no? uso desu yo, subete ha uso...